Nieuws

Vlaams Woninghuurdecreet

Vrijdag 7 december werd het Vlaams Woninghuurdecreet gepubliceerd in het Staatsblad. De Vlaamse Regering keurde eveneens de uitvoeringsbesluiten goed. Deze besluiten treden op 1 januari 2019 in werking. De inwerkingtreding van de bepalingen rond de verhoging van de huurwaarborg die maximaal gevraagd kan worden van twee naar drie maand werd afhankelijk gesteld van het uitvoeringsbesluit hierrond. Hierdoor staat niets de volledige inwerkingtreding op 1 januari 2019 van het Vlaams Huurdecreet nog in de weg.

In wat volgt vatten we de inhoud van de uitvoeringsbesluiten nog even samen.

Huurwaarborglening

De Vlaamse Regering heeft, na advies van de Raad van State, definitief het besluit rond de huurwaarborglening goedgekeurd. De huurwaarborg die vanaf 1 januari 2019 maximaal kan worden gevraagd bedraagt drie maanden. Door dit maximum krijgt de verhuurder meer zekerheid. De huurwaarborglening moet een oplossing bieden voor inkomenszwakke kandidaat-huurders om de gevraagde waarborg te kunnen betalen.

Het gaat om een renteloze en anonieme huurwaarborglening waarbij Het Vlaams Woningfonds als kredietgever optreedt. Het bedrag van de huurwaarborglening bedraagt maximaal 1.800 euro, maar kan worden verhoogd als de aanvrager personen ten laste heeft en indien de woning in stedelijk gebied ligt. Beide verhogingen moeten achter elkaar worden toegepast. Het basisbedrag van 1.800 euro wordt jaarlijks geïndexeerd. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de huurwaarborglening ook door de huurder gebruikt kan worden voor het stellen van een zakelijke zekerheidsstelling (het kan hier bv. gaan om een kapitalisatiebon of een obligatie) bij een financiële instelling. Tot slot mag de huurovereenkomst waarvoor de lening werd aangevraagd max. drie maand oud zijn op datum van de aanvraag. 

Uitvoeringsbesluit Vlaams Woninghuurdecreet

Daarnaast werd ook het besluit goedgekeurd dat uitvoering geeft aan een aantal bepalingen uit het Vlaams Woninghuurdecreet. Dit bevat o.a. de richtinggevende lijst van kleine herstellingen, een niet-limitatieve lijst van kosten en lasten die aan de huurder of verhuurder kunnen worden aangerekend en een modelformulier in te vullen door de financiële instelling waardoor de huurder aan de verhuurder kan bewijzen dat de huurwaarborg werd gesteld. Het agentschap Wonen-Vlaanderen zal de vulgariserende toelichting opstellen via een voor het publiek toegankelijke site van de Vlaamse overheid. Deze toelichting bevat info over regelgeving aangaande o.a. de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid, de schriftelijke huurovereenkomst, het belang van een omstandige plaatsbeschrijving etc.

! Belangrijk ! Het Vlaams Woninghuurdecreet treedt op 1 januari 2019 in werking, en zal van toepassing zijn op alle vanaf 1 januari 2019 afgesloten huurcontracten. Dus huurcontracten die tot en met 31 december 2018 worden afgesloten, blijven onder de federale Woninghuurwet vallen.

Bron: www.biv.be